Ra mắt tính năng Thất Thành Đại Chiến

24/04/2021

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm  

Công Thành Chiến Lễ Bao

 

 

NPC liên quan

   

Xa Phu Công Thành (197/211 Tương Dương)

 

 
 • *Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.
 • *Chỉ có nhân vật là bang chủ mới có thể báo danh Thất Thành Đại Chiến ở NPC Xa Phu Công Thành tại thất đại thành thị.
 • *Điều kiện báo danh: 3000 vạn + bang đã nộp 200 Khiêu Chiến Lệnh trong tuần.
 • *Đến 20h00 cùng ngày thì các thành viên trong bang đã báo danh thành công có thể vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến từ NPC Xa Phu Công Thành.
 • *Chỉ được tham gia 1acc/1ip
   

 

Lưu ý 1

- Nhân vật vào bang dưới 7 ngày sẽ không thể tham gia Thất Thành Đại Chiến.

 • - Bang hội đã chiếm thành không cần báo danh Thất Thành Đại Chiến.
 • - Nhân vật vào chiến trường Thất Thành Đại Chiến ở thành thị nào sẽ vào bản đồ chiến trường của thành đó.
   

 • 20h30 bắt đầu Thất Thành Đại Chiến.
 • 21h30 kết thúc Thất Thành Đại Chiến.

 

Lưu ý 2

- Khi bắt đầu Thất Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang).

 • - Nhân sĩ trong chiến trường Thất Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc TK và các vật phẩm truyền tống.
 • - Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa phu công thành.
 • - Khi vào chiến trường nhân sĩ có 3 giây bất tử.
   

 • - Các nhân sĩ trong chiến trường có thể nhận được điểm tích lũy.
 • - Sau khi kết thúc Thất Thành Đại Chiến, nhân sĩ thuộc bang chiếm được thành có thể nhận được phần thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao tại NPC Xa Phu Công Thành nếu đạt 35 điểm tích lũy.
   

 

Lưu ý 3

Mỗi trận, mỗi nhân vật có thể nhận được 1 Công Thành Chiến Lễ Bao, ngoại trừ bang chủ của bang chiếm thành có thể nhận thêm 20 Công Thành Chiến Lễ Bao/1 thành chiếm được.

 • Mở Công Thành Chiến Lễ Bao có thể nhận được các vật phẩm sau.
   

Vật phẩm
Tử Mãng Lệnh
Huyền Viên Lệnh
Thương Lang Lệnh
Tinh Luyện Thạch
Quả Huy Hoàng cao
Trường Mệnh Hoàn
Gia Tốc Hoàn
Đại Lực Hoàn
Phi Tốc Hoàn
Cao Trung Hoàn
Cao Thiểm Hoàn
Băng Phòng Hoàn
Hỏa Phòng Hoàn
Lôi Phòng Hoàn
Độc Phòng Hoàn

 

Qui tắc chiếm thành và Long Trụ

 • - Mỗi bản đồ (tương ứng với 1 thành) sẽ có 1 Long Trụ.
   

 • - Bắt đầu Thất Thành Đại Chiến thì tất cả Long Trụ đều là Long Trụ trung lập.
 • - Long Trụ trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm thì sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa).
   

 • - Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội chiếm Long Trụ của thành nào sẽ thành thái thú của thành đó. Lưu ý: 1 bang hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.