Tính năng: Mở rộng Rương 2, 3, 4

06/07/2021

Người chơi có thể đến gặp Thẩm Cửu tại Ba Lăng Huyện để mua thêm Rương Chứa Đồ.

 

NPC liên quan:

Thẩm Cửu (188/198 Ba Lăng Huyện)

 

Điều kiện mở rộng Rương:

- Dùng 2 KNB để mở rộng Rương 1

- Dùng 3 KNB để mở rộng Rương 2

- Dùng 4 KNB để mở rộng Rương 3

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.