Đua top nhận Thần Mã Bôn Tiêu bảo hộ giá 20tr

28/06/2021

 
*Nơi nhận giải thưởng: Lễ Quan tại các thành thị, thôn trang.
*Thời gian bắt đầu: 19h ngày 03/07/2021 (ngay khi Open chính thức)
 
1. Đua top cá nhân
 
Top 3 người đầu tiên đạt cấp 80
- Người đầu tiên báo danh đạt cấp 80 nhận: 50 KNB
- Người thứ 2 báo danh đạt cấp 80 nhận: 30 KNB
- Người thứ 3 báo danh đạt cấp 80 nhận: 20 KNB
 
Top 3 người đầu tiên đạt cấp 90
- Người đầu tiên báo danh đạt cấp 90 nhận: 1 Chiến Mã 8x tùy chọn + 2 VLTM + 2 TTK + 100 KNB
- Người thứ 2 báo danh đạt cấp 90 nhận: 1 Chiến Mã 8x tùy chọn + 2 VLTM + 2 TTK + 50 KNB
- Người thứ 3 báo danh đạt cấp 90 nhận: 1 Chiến Mã 8x tùy chọn + 2 VLTM + 2 TTK + 30 KNB
 
Người đầu tiên đạt cấp 100
- 1 Chiến Mã Phi Vân vĩnh viễn được bảo hộ giá là 5 triệu VNĐ (Ad sẵn sàng thu lại với giá 5tr để đảm bảo chiến mã có giá từ mốc này trở lên)
- 2 Võ Lâm Mật Tịch
- 2 Tẩy Tủy Kinh.
- 50 KNB
 
Người đầu tiên đạt cấp 120
- 1 Thần Mã Bôn Tiêu vĩnh viễn được bảo hộ giá là 20 triệu VNĐ (Ad sẵn sàng thu lại với giá 20tr để đảm bảo thần mã có giá từ mốc này trở lên)
- 2 Võ Lâm Mật Tịch
- 2 Tẩy Tủy Kinh.
- 2000 vạn.
- 50 KNB
 
2. Đua top Bang hội
- Thưởng top 5 bang hội đầu tiên thành lập sớm nhất (đạt 60 thành viên và có lượng người hoạt động trong Discord trên 15 người):
Top 1: 3 Chiếu dạ + 100 KNB + 3 bộ TT (9 viên) + 2 bộ THBT (12 viên)
Top 2: 2 Chiếu dạ + 100 KNB + 3 bộ TT (9 viên) + 2 bộ THBT (12 viên)
Top 3: 1 Chiếu dạ + 100 KNB + 3 bộ TT (9 viên) + 2 bộ THBT (12 viên)
Top 4: 100 KNB + 2 bộ TT (9 viên) + 1 bộ THBT (12 viên)
Top 5: 100 KNB + 3 bộ TT (9 viên)
 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.